check lock tag facebook briefcase angle-double-left angle-double-right angle-left angle-right bank linkedin twitter star

Vernieuwde arbowet per 1 juli 2017

30 juni 2017

Op 1 juli 2017 gaat de vernieuwde arbowetgeving in. Het doel van de wijziging is om de betrokkenheid van zowel de werkgever als de werknemers bij de arbodienstverlening te vergroten. Ook staat preventie meer centraal.

Bestaande wettelijke taken van arbodienst
Er zijn een aantal wettelijke taken waarbij werkgevers verplicht zijn zich door een arbodienst bij te laten staan. Bijvoorbeeld als het gaat om ziekteverzuimbegeleiding. Andere wettelijke taken zijn het toetsen van de RI&E (bij bedrijven in de banden- en wielenbranche met meer dan 25 medewerkers) en het aanbieden van het PAGO (periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek). De RI&E is bedoeld om gezond en veilig werken te bevorderen. Het PAGO is gericht op het regelmatig onderzoeken van arbeidsgebonden gezondheidsrisico’s. Deze taken veranderen niet.

Belangrijkste veranderingen
De belangrijkste wijzigingen hebben te maken met de rol en de taken van de arbodienst en de preventiemedewerker. Per 1 juli 2017 zijn werkgevers wettelijk verplicht een “Basiscontract Arbodienstverlening” af te sluiten. Hierin is de wijze van ondersteuning vastgelegd en het bevat de minimale voorwaarden voor arbodienstverlening. Dit zijn rechten en plichten voor de werkgever, werknemer en de bedrijfsarts. Alle taken die een werkgever moet afnemen bij een arbodienst moeten in dit contract worden vastgelegd. De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • Een open spreekuur bij de bedrijfsarts. De werkgever moet ervoor zorgen dat de werknemer de bedrijfsarts van de arbodienst kan bezoeken als hij vragen heeft over zijn gezondheid in relatie tot het werk, ook als de werknemer nog niet verzuimt of klachten heeft.
  • Werknemers hebben het recht op een second opinion van een andere bedrijfsarts.
  • De bedrijfsarts krijgt de mogelijkheid om iedere werkplek te bezoeken.
  • Het verduidelijken van de adviserende rol van de bedrijfsarts bij ziekteverzuimbegeleiding, zowel naar de werkgever als naar de werknemer.
  • Iedere arbodienst/bedrijfsarts moet een klachtenprocedure hebben zodat een werknemer een klacht kan indienen.
  • De bedrijfsarts heeft een meldingsplicht voor beroepsziekten.
  • Versterking van de positie van de preventiemedewerker en samenwerking met arbodienstverleners.
  • De OR of PVT (personeelsvertegenwoordiging indien aanwezig) krijgen instemmingsrecht bij de keuze van de preventiemedewerker en zijn rol in de organisatie.


Maatwerkafspraken
Uiteraard kan de werkgever meer afspraken maken met zijn arbodienst. Hiervoor kunnen maatwerkafspraken worden gemaakt. In het basiscontract staat bij welke taken de werkgever zich in ieder geval moet laten ondersteunen door een arbodienstverlener.

Handhaving en toezicht
De Inspectie SZW krijgt ruimere sanctioneringsmogelijkheden ten opzichte van werkgevers, arbodiensten en bedrijfsartsen. De Inspectie SZW mag werkgevers zonder Basiscontract arbodienstverlening een boete opleggen.

Overgangsjaar
Voor bestaande contracten is een overgangsjaar van toepassing. Dit betekent dat nieuwe arbocontracten per 1 juli 2017 aan de nieuwe regels moeten voldoen. Bestaande arbocontracten moeten vóór 1 juli 2018 worden omgezet.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Miranda Maas, adviseur kwaliteit, arbo en milieu, via info@vaco.nl of tel. (071) 568 69 70.